Impresum

Hubert Stüken GmbH & Co. KG
Alte Todenmanner Str. 42
31737 Rinteln

Tel. +49 5751 702 0
Fax +49 5751 702 188

www.stueken.de
www.stueken.com
www.stueken.cz
www.stueken.cn

Osobně ručící společníci:
Verwaltungsgesellschaft der Hubert Stüken GmbH & Co. KG

Jednatelé oprávnění jednat jménem společnosti:
Dr.-Ing. Uwe Krismann, Dipl.-Kfm. Philipp Wohlert

Rejstříkový soud: Stadthagen 
Registrační číslo: HRA 1816
DIČ: DE 116537996


Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky
Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu uvedených informací. Nároky na ručení vůči autorovi, které se vztahují ke škodám hmotné nebo nehmotné povahy, které byly způsobeny použitím nebo nepoužitím uvedených informací, resp. použitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany autora nedošlo k prokazatelně úmyslnému zavinění či k zavinění z hrubé nedbalosti.Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat a mazat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího oznámení či zveřejňování informací dočasně nebo definitivně pozastavit.

2. Odkazy
Za obsah přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky ("hyperodkazů"), které se nacházejí mimo sféru kompetence autora, autor neodpovídá, ledaže by o obsazích věděl, a byl by schopen použití nezákonných obsahů zabránit.Autor tímto výslovně prohlašuje, že k okamžiku zveřejnění odkazů nebyly na internetových stránkách, na které je odkazováno, identifikovány žádné nezákonné obsahy. Na aktuální a budoucí úpravu, obsahy nebo autorství internetových stránek, na které je odkazováno, nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerých obsahů všech internetových stránek, na které je odkazováno, které byly změněny po zveřejnění odkazů. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy zveřejněné v rámci vlastní internetové nabídky a pro cizí zápisy a příspěvky do knih hostů, diskuzních fór, seznamů odkazů a seznamů e-mailových adres zřízených autorem a do všech ostatních forem databází, k jejichž obsahu je možný externí přístup s možností zápisu. Za nezákonné, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vzniknou v důsledku použití nebo nepoužití takto poskytnutých informací, ručí výhradně poskytovatel internetových stránek, na které je odkazováno, nikoli ten, kdo na příslušné stránky prostřednictvím odkazů pouze odkazuje.

3. Autorské a známkové právo 
Autor se snaží dodržovat ve všech publikacích autorská práva k použitým fotografiím, obrázkům, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům a používat jím vyhotovené fotografie, obrázky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo takové fotografie, obrázky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, na které se nevztahuje licence.
Všechny ochranné známky uvedené v rámci internetové nabídky a příp. chráněné třetími osobami podléhají bez omezení ustanovením platného známkového práva a vlastnickým právům příslušných zapsaných vlastníků. Jen na základě jejich uvedení nelze dojít k závěru, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob!Autorské právo ke zveřejněným, autorem vyhotoveným objektům náleží výhradně autorovi internetových stránek. Kopírování nebo používání takovýchto fotografií, obrázků, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez výslovného souhlasu autora zakázáno.

4. Ochrana osobních údajů
Klikněte na odkaz na naše prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU.

Je-li uživatel v rámci internetové nabídky vyzván k zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, poštovní adresy), jsou tyto údaje ze strany uživatele sděleny výslovně dobrovolně. Využití a úhrada všech nabízených služeb jsou - je-li to z technického hlediska možné - povoleny i bez uvedení takovýchto údajů, resp. s uvedením anonymizovaných údajů nebo pseudonymu. Používání kontaktních údajů (poštovní adresy, telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy) zveřejněných v rámci impressa nebo podobných údajů třetími osobami k zasílání výslovně nevyžádaných informací je zakázáno. Právo na právní kroky proti zasílatelům takzvaných spamů je v případě porušení tohoto zákazu výslovně vyhrazeno.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Na toto vyloučení odpovědnosti je třeba nahlížet jako na součást internetové nabídky, ze které bylo na tuto stránku odkázáno. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly platnému právnímu stavu nebo by mu neodpovídaly úplně, zůstávají tím obsah a platnost ostatních částí dokumentu nedotčeny.